Conservation of the Lacquer Artifacts Excavated from Suchon‐ri, Gongju, Korea
Ji Ae Song, Ah-reum Jeong, Hyeok-nam Kwon, Woo-rim Han, Hyun-sang Lee
J. Conserv. Sci. 2018;34(6):549-556.   Published online 2018 Dec 1     DOI: https://doi.org/10.12654/JCS.2018.34.6.10
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Non-destructive preservation state estimation of waterlogged archaeological wooden artifacts
Jiabao Chen, Shoujia Liu, Lijuan Yin, Huimin Cao, Guanglan Xi, Zhiguo Zhang, Jian'an Liu, Rupeng Luo, Liuyang Han, Yafang Yin, Juan Guo
Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolec.2023; 285: 121840.     CrossRef